ANTAL STARTER i
LUFFARLIGAN 2018
36 Luffarligor Antal startande
(snittet) 
5997 st 167 st
ANTAL
DELTAGARE / BANA
A B C D E
556 1019 2259 1707 456
9,3% 17,0% 37,7% 28,5% 7,5%
Statistik 2016-2018 

 

Stagar för föreningen Luffarligan

§1 ÄNDAMÅL

Föreningen Luffarligan är en ideell förening som har till ändamål att anordna orientering dagtid och tillfälle till social samvaro med huvudsaklig inriktning på äldre. 

§2 MEDLEMSKAP

Som medlemmar räknas de personer som är arrangörer eller har annan uppgift inom LL.
Alla personer som deltagit minst en gång på något av LL:s arrangemang under de två senaste åren anses också vara medlem i föreningen.

Ingen medlemsavgift tas ut.

§3 STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och två övriga ledamöter + en supppleant, vilka utses på årsmöte.

Ordförande och en suppleant utses för ett år.

Ledamöter utses för vardera två år, varav den ene väljs jämna år och den andre udda år.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen utses att verka från årsmöte till årsmöte.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst två  ledamöter är närvarande.

På styrelsen ankommer att…

… kalla medlemmarna till allmänt möte,

… fullgöra sekreteraruppgifter,

… handha föreningens räkenskaper,

… förvalta gemensamt ägd material,

… ansvara för planering av kommande tävlingar,

… i övrigt fullgöra de uppgifter som anförtros styrelsen av allmänt möte.

§4 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§5 ALLMÄNNA MÖTEN

Årsmöte ska hållas varje år under maj månad.

Extra allmänt möte hålls då så påkallas av styrelsen eller medlem.

Tid och plats för årsmöte och allmänt möte bestäms av styrelsen under iakttagande att kallelse ska utfärdas senast 14 dagar före mötet.

Varje närvarande medlem har 1 röst.

§6 REVISION OCH RÄKENSKAPSÅR

Vid årsmöte utses en revisor för granskning av räkenskaperna.
Räkenskapsåret är 1 januari – 31 december.

§7 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTEN

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokollsjusterare.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysning.
 4. Årsberättelse samt resultat- och balansräkning
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.
 8. Val av styrelseordförande och suppleant för ett år samt en ledamot för två år.
 9. Val av revisor för ett år.
 10. Utseende av valberedning bestående av två ledamöter, varav en är sammankallande.
 11. Övriga ärenden som anmälts till styrelsen vid tidpunkt enligt kallelse.
 12. Beslut om startavgiftens storlek.
 13. om aktuella frågor.

På extra möte ska, utöver ärenden enligt punkt 1- 4 ovan, endast förekomma de ärenden för vilka mötet blivit utlyst och som angetts i kallelsen till mötet.

§8 BESLUT VID ALLMÄNNA MÖTEN

Beslut fattas med acklamation eller genom öppen votering. Vid votering bestäms utgången, utom i fråga om stadgeändring, genom enkel majoritet.

Varje närvarande medlem har 1 röst.

§9 STADGEÄNDRINGAR

Förslag till ändring av dessa stadgar inges före december månads utgång till styrelsen som med eget utlåtande framlägger detsamma vid nästa årsmöte. För förslagets godkännande erfordras att minst två tredjedelar av de avgivna rösterna är för bifall därtill.

§10 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Beslut om föreningens upplösning fattas vid allmänt möte med kvalificerad majoritet (75 %).

Vid föreningens upplösning fördelas tillgångarna i proportion till genomförda arrangemang mellan arrangörer de senaste två åren och som fortfarande är aktiva.

Dessa stadgar har antagits av konstituerande möte den 15 juni 2013 (reviderade vid årsmötet den 11 maj 2016)